Actuary (แอคชัวรี) หรือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 

     เป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่ไม่ต่างไปจากหมอหรือทนายความที่ต้องสอบเอาใบคุณวุฒิทางวิชาชีพ สิ่งที่พิเศษสำหรับอาชีพนี้คือเราจะจบจากสาขาไหนมาก็ได้ ไม่ได้เอาปริญญามาเป็นตัวตัดสิน ขอให้มีใจรักทางด้านคณิตศาสตร์ รักทางด้านการเงิน  และรักในความก้าวหน้า  โดยการสอบไต่ระดับไปสู่ขั้นสูงสุดเพื่อความเป็นมืออาชีพ  (เหมือนหมอหรือทนายความ)

 

Actuarial Best Center (ABC)

 

     ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ให้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้สนใจอยากเรียนเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมไปถึงผู้ที่ต้องการสอบเอาคุณวุฒิทางด้านนี้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญามาโดยตรง

     เนื้อหาในแต่ละหลักสูตรที่สอนมีปริมาณเท่ากับ 9 - 12 หน่วยกิตของวิชาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การสอบเอาคุณวุฒิระดับสากลเป็นการอิงกลุ่มเหมือนการสอบ TOEFL หรือ IELTS


FAQ
 

ระดับคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทั่วโลกนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ระดับแรก : จะมีองค์ความรู้เทียบเท่ากับเนื้อหาในระดับปริญญาตรี เหมาะสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือคนที่มาเรียนเสริมเพื่อไปสอบวัดระดับ 

ระดับสอง : ระดับแอสโซซิเอตจะต้องสอบต่อยอดจากระดับแรกซึ่งควรจะมีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง

ระดับสาม : ระดับเฟลโล่จะต้องสอบผ่านให้ครบทั้งหมด โดยระดับนี้จะสามารถเซ็นรับรองการคำนวณตามที่กฎหมายกำหนดได้ 

 

Actuarial Best Center เปิดสอนหลักสูตร Probability (P)

และ Financial Mathematics (FM)

"ซึ่งเป็นรากฐานของความรู้ทั้งหมด"

Intensive
Course

How to register?

แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนพร้อมทำโจทย์ประมาณ 100 ชั่วโมง ซึ่งจะเปิดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

เนื่องจากแต่ละครั้งจะจำกัดจำนวนที่นั่ง สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้

"ติดต่อสอบถามได้ที่นี่"

 

Intensive
Course
P
Intensive
Course
FM