back to News & Article

ที่มาของหลักสูตร

13 ธ.ค. 2558 17:34 น.

“คน” หรือบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้ โดยการจะสร้างบุคลากรขึ้นมาให้ได้ 1 คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจบริหารความเสี่ยงที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมาเป็นหัวใจหลักในการบริหารงานในองค์กร

 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuaries) จะต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ (Professional) ที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแก้ปัญหาและตัดสินใจดำเนินการต่างๆ กล่าวได้ว่าการจะก้าวหน้าในอาชีพนี้ไม่จำเป็นจะต้องจบปริญญาโท แต่เส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจำเป็นจะต้องผ่านการสอบคุณวุฒิเพื่อบ่มเพาะความรู้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจจะใช้เวลานานหลายปีเพื่อให้ได้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นมา 1 คน

 

หลักสูตรของการสอบเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลและดึงดูดคนที่เก่งคณิตศาสตร์จากทั่วโลกให้มาสอบแข่งขันกัน จึงไม่เป็นการง่ายที่คนไทยจะสอบผ่านได้หมดทุกขั้นเพื่อให้ได้คุณวุฒิทางด้านนี้เข้ามาในประเทศ ทำให้อัตราการสอบผ่านของคนไทยค่อนข้างน้อยกว่าต่างประเทศอยู่มาก

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ขาดแคลนบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณวุฒิอยู่อีกเป็นจำนวนมาก การสนับสนุนให้บุคลากรในประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอบคุณวุฒิแบบ Professional Qualification นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่ AEC ได้

 

ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทางสถาบัน Actuarial Best Center (ABC) ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับประเทศไทย และได้รับความเห็นชอบจาก “สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (Society of Actuaries of Thailand (SOAT))” ให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้สอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกันมากขึ้น เพื่อสนับสนุนความฝันของคนไทยที่อยากจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนานาประเทศที่มีการเปิดการเรียนการสอนกวดวิชาหลักสูตรการสอบสำหรับคณิตศาสตร์ประกันภัยกันอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยที่เก่งคณิตศาสตร์ได้สอบผ่านคุณวุฒิเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้เร็วขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือคนที่เก่งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง แต่มีใจรักอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อยากหาโอกาสให้กับตัวเอง และอยากเรียนไม่ให้แพ้คนต่างชาติ

 

ทางสถาบัน Actuarial Best Center (ABC) จึงได้คัดสรรอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละหัวข้อของเนื้อหาที่จะอยู่ในหลักสูตรการสอบคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น Exam FM หรือ Exam P โดยได้แบ่งเนื้อหาของการสอนให้ตรงกับความชำนาญของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อที่จะถ่ายทอดเทคนิคในการเรียนรู้เนื้อหาที่ยากให้ทำความเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถใช้เป็นพื้นฐานให้ต่อยอดในการเรียนการสอบเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในขั้นที่สูงขึ้นได้

 

โดยหลักสูตร Preliminary exam เช่น FM, P, MLC, MFE, และ C นั้นได้มีไว้สำหรับปริญญาตรี และหลักสูตรขั้นสูงต่อจากนั้นจะมีไว้สำหรับคนที่ทำงานมีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว

 

ทั้งนี้ ทางสถาบัน Actuarial Best Center (ABC) อยากให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการสอบคุณวุฒิกันมากขึ้น การลงทุนกับคุณวุฒิ Professional Qualification นั้น ถือเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเอง เพราะข้าวของเงินทองนั้นหามาได้และก็หมดไปได้ง่าย แต่ทว่าทรัพย์สินที่อยู่ติดตัวตลอดไปก็คือความรู้ ยิ่งเป็นคุณวุฒิด้วย ก็ยิ่งติดตัวอยู่ใน Resume ไปตลอดชีวิต

 

ทางสถาบันต้องขอขอบพระคุณ “สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (Society of Actuaries of Thailand (SOAT)) ที่ให้การสนับสนุนกับสถาบัน Actuarial Best Center (ABC) ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอย่างดีเรื่อยมา จนกระทั่งทำให้มีผู้สนใจสมัครเรียนเต็มทุกครั้งที่มีการเปิดสอน

 

ABC Study Manual เล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อคนไทยและถือเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันที่ได้สร้างสรรค์คู่มือเล่มนี้เพื่อประกอบการเรียนการสอนในการสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล

 

ทางสถาบันได้ตั้งเป้าจะพยายามพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังจะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศให้พร้อมเข้าสู่ AEC และได้มาตรฐานระดับสากล

 

 

go to top
Intensive
Course

How to register?

แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนพร้อมทำโจทย์ประมาณ 100 ชั่วโมง ซึ่งจะเปิดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

เนื่องจากแต่ละครั้งจะจำกัดจำนวนที่นั่ง สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้

"ติดต่อสอบถามได้ที่นี่"

 

Intensive
Course
P
Intensive
Course
FM