หลักสูตรที่สอน

Intensive Course P

 

 

หลักสูตรของ Course P (Probabilities)
จะเรียนเกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็น” ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ ความน่าจะเป็นทั่วไป

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องสำหรับหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร

เนื้อหาหลักที่เรียนนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ

 1. พื้นฐานแคลคูลัส / อินทิเกรต

 2. ทฤษฎีความน่าจะเป็น

 3. ความน่าจะเป็นขั้นสูง / ประยุกต์

  • ต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง

  • 1 ตัวแปร และ 2 ตัวแปร

 1. การจัดการความเสี่ยง

  ชั่วโมงการเรียนคอร์สนี้จะเป็น

  • 70 ชั่วโมง เรียน และฝึกโจทย์

  • 30 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาทั้งหมด

  • อีก 8-12 ชั่วโมง ติวตัวต่อตัว เสริมจุดแข็ง ปิดจุดด้อย

** การันตีสอบผ่าน สามารถลงเรียนซ้ำได้ ไม่จำกัด **

**ในกรณี ยืนยันชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือคืนเงินทุกกรณี**
   
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอบเป็นแอคชัวรี

go to top

Intensive Course FM

 

 

      หลักสูตรของ Intensive Course FM* (Financial Mathematics)
      จะเรียน เกี่ยวกับ ความหมายของ คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์การเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อ
      อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต หุ้น พันธบัตร และการคำนวณเกี่ยวกับสิ่ง
      ที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการคำนวณการชำระหนี้แบบต่างๆ
      เนื้อหาหลักที่เรียนนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ

 1. ทฤษฎีดอกเบี้ย (Theory of Interest)
 2. การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)
 3. การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)
 4. องค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ย
  (Determinants of Interest Rates)

      หมายเหตุ* : เนื้อหา Intensive Course FM ได้มีการปรับปรุง เตรียมพร้อมเพื่อสอบ
      ในหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

          ชั่วโมงการเรียนคอร์สนี้จะเป็น

 • 72 ชั่วโมง เรียน และฝึกโจทย์
 • 30 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาทั้งหมด
 • อีก 8-12 ชั่วโมง ติวตัวต่อตัว เสริมจุดแข็ง ปิดจุดด้อย

** การันตีสอบผ่าน สามารถลงเรียนซ้ำได้ ไม่จำกัด **

       **ในกรณี ยืนยันชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือคืนเงินทุกกรณี**
   


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอบเป็นแอคชัวรี

go to top

Calculator

เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบมีเพียงสองรุ่นเท่านั้น คือ

Texas TI-30XS/XB และ Texas BA II Plus 

 

             

 

      เครื่องคิดเลข รุ่น BAII Plus (ราคา 2,000 บาท)

 • ใช้ในการเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีฟังก์ชันในการใส่ cash flow ในปีต่างๆ ได้
 • เหมาะสำหรับการเรียนวิชา Finance และบัญชี
 • เหมาะสำหรับการเรียนวิชาการเงินต่างๆ
 • แนะนำสำหรับการนำไปเข้าห้องสอบ FM และ P
 

      เครื่องคิดเลข รุ่น TI-30XS (ราคา 2,000 บาท)

 • ใช้ในการเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีขนาดหน้าจอกว้างคำนวณสมการได้ 3 บรรทัด
 • เหมาะสำหรับการเรียนวิชา Probability และสถิติ
 • เหมาะสำหรับการเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์ต่างๆ
 • แนะนำสำหรับการนำไปเข้าห้องสอบ P และ FM

 

go to top
Intensive
Course

How to register?

แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนพร้อมทำโจทย์ประมาณ 100 ชั่วโมง ซึ่งจะเปิดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

เนื่องจากแต่ละครั้งจะจำกัดจำนวนที่นั่ง สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้

"ติดต่อสอบถามได้ที่นี่"

 

Intensive
Course
P
Intensive
Course
FM